Podziel się

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO NAJSZYBSZADIETA.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://najszybszadieta.pl/ (dalej jako: „Najszybszadieta”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Celem Najszybszadieta.pl jest umożliwienie usługobiorcy otrzymania dedykowanego dla niego planu dietetycznego, niezależnie od miejsca zamieszkania czy aktualnego pobytu.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie Zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Najszybszadieta.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Najszybszadieta, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem

Zespół Najszybszadieta

1.O MNIE

Właścicielem Najszybszadieta.pl jest Łukasz Hodur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stay Connected, adres poczty elektronicznej: kontakt@najszybszadieta.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2.DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą.

  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Planu oraz sposobu płatności.

  4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  5. PLAN – oferowany w Serwisie Internetowym i sporządzony na Zamówienie Usługobiorcy plan dietetyczny.

  6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

  8. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, NAJSZYBSZADIETA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://najszybszadieta.pl/.

  9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

  10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym składająca lub zamierzająca składać Zamówienia za jego pośrednictwem.

  11. USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – Łukasz Hodur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stay Connected, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 50 Askeby Drive, Nottingham, NG8 6LW, Wielka Brytania, adres poczty elektronicznej: kontakt@najszybszadieta.pl.

  12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

  13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zakupu Planu.

3.OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z NAJSZYBSZADIETA.PL

 1. Najszybszadieta.pl jest Serwisem Internetowym mającym na celu umożliwienie Usługobiorcy otrzymania dedykowanego dla niego planu diety, niezależnie od miejsca zamieszkania czy aktualnego pobytu. Oferowane w Serwisie Internetowym Plany sporządzane są zawsze indywidualnie na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę w wypełnionej Ankiecie.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4.USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

  1. Formularz Zamówienia

  2. Formularz Kontaktowy

 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest nieodpłatne, z wyłączeniem Zamówienia odpłatnych Planów.

 5. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

5.WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę interesującego go Planu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).

 2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

6.ZAKUP PLANU

 1. Procedura zakupu Planu w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia ma następujący przebieg:

   

  1. Zakup Planu następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 5.1 Regulaminu.

    

  1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa.

    

  1. Sporządzenie Planu przez Usługodawcę następuje w terminie 7 Dni Roboczych od chwili zaksięgowania płatności Usługobiorcy na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.

    

  1. Zamówiony przez Usługobiorcę Plan Usługodawca przesyła na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej. Jeżeli

    

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.1 lit. b) Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

7.PŁATNOŚCI W SERWISIE

 1. Realizacja Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę wymaga wcześniejszego uiszczenia płatności.

 2. Cena każdego Planu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest jako cena całkowita i zawiera kwoty podatków. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o innych kosztach, które mogą powstać w wyniku korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową.

 3. Serwis Internetowy udostępnia Usługobiorcom następujące sposoby płatności: płatności elektroniczne, BLIK i kartą płatniczą. Sposoby płatności wskazane są każdorazowo w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

 4. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, https://www.paypal.com/pl.

 5. Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności natychmiastowo po złożeniu Zamówienia i przekierowaniu go do bramki płatności.

8.FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (2) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej, temat oraz treść wiadomości kierowanej do Usługodawcy.

2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego przez Usługobiorcę.

9.KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@najszybszadieta.pl) oraz Formularz Kontaktowy, za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

10.REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych oraz z usługami świadczonymi w ramach Planów Usługobiorca może złożyć na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@najszybszadieta.pl.

 1. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11.ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Z zastrzeżeniem pkt. 11.1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 11.3 Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Jeżeli wykonywanie usługi – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@najszybszadieta.pl.

 5. Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

13.PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14.PRAWO DO KORZYSTANIA Z PLANÓW USŁUGODAWCY (LICENCJA)

    1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Planów stanowiących utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy.

    2. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Usługobiorcy przez Usługodawcę na Plan objęty ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Usługobiorcę z Planu.

    3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Planu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Usługobiorcy, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

    4. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawo Autorskie i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania Planu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.

    5. Z chwilą dokonania płatności za złożone Zamówienie Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencji na korzystanie z Planu, obejmującej prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) zapisu Planu techniką cyfrową w pamięci komputera lub innego urządzenia multimedialnego; (2) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Planu techniką cyfrową; (3) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Planu w całości lub w części (techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, przy użyciu komputera, w Internecie), w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania, stosowania lub przechowywania Planu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (4) trwałego lub czasowego utrwalenia Planu w całości lub w części (techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, przy użyciu komputera, w Internecie), w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania, stosowania lub przechowywania Planu niezbędne jest jego utrwalenie. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Usługobiorcy w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Usługobiorca nie jest uprawniony do: (1) rozpowszechniania Planu, w tym najmu Planu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Planu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Planu oraz (3) do wprowadzenia Planu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

15.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Najszybszadieta.pl zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

16.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1.  

  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

    

  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz sporządzone Plany.

    

   

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

18.Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszam do współpracy